КОРИСНИЧКИ СЕРВИС – ПРАВО НА ОДУСТАЈАЊЕ/ПОВРАЋАЈ РОБЕ

Потрошач има право да одустане од уговора закљученог на даљину у року од 14 дана од тренутка када роба доспе у власништво Потрошача, односно трећег лица које је одредио Потрошач, а које није превозник, без навођења разлога и додатних трошкова (у даљем тексту: одустанак од уговора).

Потрошач остварује право на одустанак од уговора изјавом коју може дати на посебном обрасцу за одустанак од уговора закљученог на даљину, који добија у пакету са испорученим артиклима, односно изван пословних просторија или на други недвосмислен начин (у даљем тексту: образац за одустанак).

Изјава о одустанку од уговора код уговора закљученог на даљину сматра се благовременом уколико је уредно попуњена, потписана и послата Продавцу поштом или курирском службом заједно са робом, на адресу седишта компаније, у року из става 1. овог члана.

Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата Продавцу.

Потрошач сноси терет доказивања да је поступио у складу са одредбама овог члана, ради остваривања права на одустанак од уговора.

Истеком рока од 14 дана од момента када роба доспе у власништво Потрошача, односно трећег лица које је одредио Потрошач, а које није превозник, престаје право Потрошача на одустанак од уговора.

Потрошач сноси искључиво директне трошкове враћања робе, осим у случају када је разлог повраћаја грешка Продавца. Потрошач је искључиво одговоран за умањену вредност робе, која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно, како би сте установили природа, карактеристике и функционалност робе.

У случају коришћења права на одустанак од уговора Продавац је дужан да изврши повраћај уплата које је примио од Потрошача без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је примио робу и образац за одустанак од уговора. Продавац врши повраћај користећи електронско средство плаћања и није могуће вратити готовину на адресу Потрошача, већ искључиво уплатом на текући рачун Потрошача. Текући рачун потрошача мора бити достављен на обрасцу/изјави о одустанку.

Шта се не сматра одустанком од уговора у смислу чл. 28 Закона о заштити потрошача:

Уколико Потрошач након што је наручио одређени артикал путем ОТАЏБИНА интернет продавнице и поружбеница му је потврђена од стране ОТАЏБИНА Интернет продавнице не преузме пошиљку, након два покушаја достављања од стране курирске службе са којом Horus Wear doo има закључен Уговор о пружању експресних услуга у унутрашњем саобраћају, сматра се да је Потрошач одустао од уговора у смислу чл. 28 Закона о заштити потрошача. У складу са Законом о облигационим односима, уколико купац не преузме наручене артикле, уговор о продаји се раскида због повреде уговорне обавезе преузимања ствари и исплате купопродајне цене од стране купца, те продавац има право на накнаду штете коју због тога трпи, према општим правилима о накнади штете. Обавеза накнаде штете се сматра доспелом од тренутка настанка штете. Дакле, у случају непреузимања пошиљке, Потрошач је дужан да Продавцу накнади насталу штету, у висини трошкова транспорта.

У циљу извршења поврата порученог или замене артикала, Потрошачи треба да Продавца контактирају путем телефона (+381)654321023 или слањем е-маил-а са својим личним подацима (име и презиме и контакт телефон) на е-маил адресу info@otadzbina.rs .

Образац/изјаву о одустанку можете преузети ОВДЕ.